เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและงานกาชาดประจำปี

งานเมืองอู่ข้าวอู่น้ำและงานกาชาดประจำปี เป็นงานประจำปีของชาวอ่างทองที่จัดขึ้นหลังฤดูเก็บเกี่ยวช่วงปลายเดือนกุมภาพันธุ์ของทุกปี มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่างทั้งด้านการแสดงทางวัฒนธรรม งานแสดงนิทรรศการ การแสดงจำหน่าย และสาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การออกร้าน การประกวดกุลสตรีเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ การประกวดพืชผลทางการเกษตร และการแข่งขันกีฬาชาวนา รวมทั้งมหกรรมต่าง ๆ มากมาย งานนี้จัดบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง 5 วัน 5 คืน

งานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอโพธิ์ทอง

งานประเพณีแข่งเรือยาวอำเภอโพธิ์ทอง จัดที่บริเวณแม่น้ำน้อย หน้าวัดโพธิ์เกรียบ หมู่ที่ 6 ตำบลสามง่าม อ