" ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
สังข์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนพานแว่นฟ้า ภายในปราสาทใต้ต้นหมัน เป็นสัญลักษณ์อันประเสริฐ จึงใช้ เป็นดวงตราของจังหวัด


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
คุ้มขุนแผน
พระราชวังหลวง
พระที่นั่งวิหารสมเด็จ
พระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาท
พระที่นั่งสุริยาสน์อมรินทร์
พระที่นั่งจักรวรรดิไพชยนต์
พระที่นั่งตรีมุข
พระที่นั่งบรรยงค์รัตนาสน์
พระที่นั่งทรงปืน
วัดพระศรีสรรเพชญ์
วิหารพระมงคลบพิตร
วัดพระราม
วัดพระมหาธาตุ
วัดราชบูรณะ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
วังจันทรเกษมหรือวังหน้า
วัดเสนาสนาราม
วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร
วังหลัง
เจดีย์พระศรีสุริโยทัย
สวนศรีสุริโยทัย
วัดโลกยสุธา
ป้อมและปราการรอบกรุง
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร
วัดไชยวัฒนาราม
วัดพุทไธสวรรค์
หมู่บ้านโปรตุเกส
วัดภูเขาทอง
พระที่นั่งพะเนียด
วัดหน้าพระเมรุ
วัดกุฎีดาว
วัดสมณโกศ
วัดใหญ่ชัยมงคล
วัดพนัญเชิงวรวิหาร
ตึกเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก
หมู่บ้านญี่ปุ่น


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภออำเภอนครหลวง

ตำหนักพระนครหลวง


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน
พระที่นั่งไอศวรรรย์ทิพย์อาสน์
พระที่นั่งวโรภาษพิมาน
พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร
หอเหมมณเฑียรเทวราช
สภาคารราชประยูร
หอวิฑูรทัศนา
เก๋งบุปผาประพาส
พระที่นั่งเวหาศน์จำรูญ
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์
อนุสาวรีย์ราชานุสรณ์
วัดนิเวศธรรมประวัติ
วัดชุมพลนิยาการาม


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอบางไทร

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


การเดินทาง


แผนที่


ที่ระลึกจากจังหวัด


สถานที่พัก


ร้านอาหาร


copyright 2000 www.thaitourzone.com all rights reserved.