ศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ


ศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ อยู่ในบริเวณวัดเขาหินซ้อนริมทางหลวงหมายเลข 304 ใกล้กับศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาหินซ้อนตามพระราชดำริ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่ หัว พระอนุชาในสมเด็จพระพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้เสด็จพระ ราชดำเนินทรงเ