เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


งานมหกรรมหุ่นฟางนก

งานมหกรรมหุ่นฟางนก เป็นการนำฟางข้าวที่ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์มาประดิษฐ์เป็นรูปนกขนาดใหญ่ หลายชนิด โดยนกแต่ละชนิดนำมาติดตั้งบนรถแต่ละคัน ซึ่งตกแต่งไว้อย่างสวยงามเป็นรูปขบวน หลังจาก- การประกวด หุ่นฟางนกทั้งหมดจะนำมาตั้งแสดงที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด กำหนดจัดงาน ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี นอกจากนี้ในบริเวณงานจะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง และ ผลิตผลทางการเกษตร

งานส้มโอชัยนาท

งานส้มโอชัยนาท ชัยนาทเป็นจังหวัดที่สามารถปลูกส้มโอทุกพันธุ์ได้ผลดี ส้มโอสายพันธุ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท คือ ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งมีลักษณะพิเศษดังนี้ คือ ผลกล