" วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
พระนารายณ์ประทับบนปรางค์สามยอด เป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึง สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ผู้สร้างเมืองลพบุรีขึ้นใหม่ พ.ศ. 2208


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองลพบุรี

พระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์
พระที่นั่งและตึกซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
พระที่นั่งและตึกซึ่งสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
บ้านหลวงรับราชทูต (บ้านวิชาเยนทร์)
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
พระปรางค์สามยอด
ศาลพระกาฬ
เทวสถานปรางค์แขก
พระที่นั่งไกรสรสีหราช
วัดตองปุ
อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สระแก้ว
วัดนครโกษา
วัดเสาธงทอง
วัดกวิศราราม
วัดมณีชลขัณฑ์
วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)
วัดสันเปาโล
วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล)
วัดสุวรรณคีรีปิฎก (วัดเขาตะกร้า)
วัดยาง ณ รังสี (พิพิธภัณฑ์เรือพื้นบ้าน)
สวนสัตว์สระแก้วลพบุรี
อ่างซับเหล็ก
บ้านหินสองก้อน (ทำดินสอพอง)
บ้านท่ากระยาง (หล่อรูปโลหะและดินสอพอง)
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี
หอไตรท่าแค


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอพัฒนานิคม

วัดพรหมรังษี
ทุ่งทานตะวัน


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตกิ่งอำเภอลำสนธิ

ปรางค์นางผมหอม
น้ำตกวังแสนดี


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอชัยบาดาล

วัดเขาสมโภชน์
สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง
น้ำตกวังก้านเหลือง
บ้านท่าดินดำ (ทอเสื่อ)


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอโคกสำโรง

เขาวงพระจันทร์
บ้านหนองแล้ง (แกะสลักหินทราย)


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอบ้านหมี่

วัดเขาวงกต
วัดธรรมิการาม หรือวัดค้างคาว
วัดกัทลีพนาราม หรือวัดบ้านกล้วย
วัดเชียงงา
บ้านกล้วย (ทอผ้ามัดหมี่)
ตัวอำเภอบ้านหมี่ (เจียระไนพลอย)


สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอท่าวุ้ง

วัดไลย์
เขาสมอคอน
วัดบันไดสามแสน
วัดถ้ำตะโก หรือวัดถ้ำตะโกพุทธโสภา
วัดถ้ำช้างเผือก
วัดเขาสมอคอน

เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด


การเดินทาง


แผนที่


ที่ระลึกจากจังหวัด


สถานที่พัก


ร้านอาหาร


copyright 2000 www.thaitourzone.com all rights reserved.