ประวัติ การปกครองและอาณาเขต


ประวัติ

ราชบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางค่อนไปทางทิศตะวันตกของประเทศ เชื่อกันว่าเป็นเมืองเก่าแก่ มาแต่โบราณ ไม่มีเรื่องราวที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าสร้างมาในสมัยใด แต่ได้หลักฐานทางโบราณวัตถุและ โบราณสถานที่มีอยู่ ซึ่งพอจะเชื่อถือได้ว่า ราชบุรีเป็นเมือง ๆ หนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ มีนครปฐมเป็นมหา- นครซึ่งเรียกว่า "ทวาราวดี" ซึ่งเป็นของชนชาติละว้า ในสมัยก่อนศตวรรษที่ 5 จากตำนานทางพุทธศาสนา เมื่อปี พ.ศ. 218 พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดียได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และได้เผยแพร่ พุทธศาสนามาสู่แคว้นสุวรรณภูมิโดยสมณฑูต มีพระโสณะและพระอุตระเป็นหัวหน้าคณะมา โดยใช้ นครปฐมเป็นเมืองหลักในการเผยแพร่พุทธศาสนา ราชบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิหรือทวาราวดี ตามการสันนิษฐาน ก็คงจะเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองมา หลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ.2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่เป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน

การปกครอง

จังหวัดราชบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ ดังนี้คือ อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอโพธาราม อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากท่อ อำเภอจอมบึง อำเภอบางแพ อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอบ้านโป่ง

อาณาเขต

จังหวัดราชบุรีมีเนื้อที่ทั้งสิ้นประมาณ 5,169 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร