ประวัติ การปกครองและอาณาเขต


ประวัติ

จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยู่ปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา และด้านเหนือของอ่าวไทย นิยมเรียกว่า "เมืองปากน้ำ" ห่างจากกรุงเทพฯ 25 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1,004 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีภูเขา มีลำคลองมาก บางแห่งมีน้ำท่วมและน้ำเค็มจัดในฤดูแล้ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่นาและสวน มี ป่าแสม ไม้ปรง โกงกาง ป่าจาก

สมุทรปราการ เป็นเมืองที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งเมืองเก่าอยู่แถบอำเภอพระประแดง และมีชื่อเมืองเรียกว่า "เมืองพระประแดง" เป็นสถานที่พักของเรือสินค้าต่างชาติที่มาติดต่อค้าขายกับไทย ที่บริเวณริมทะเลมีการสร้างป้อมค่ายคูเมืองอย่างมั่นคงแข็งแรง ต่อมาในสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้า ตากสินฯ ทรงโปรดให้รื้อกำแพงเมืองพระประแดงออก จวบจนสมัยแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ- หล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2 ) ทรงเห็นว่าจะเป็นช่องทางที่ข้าศึกจะยกทัพมาได้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สร้างเมืองสมุทรปราการขึ้นที่ตำบลปากน้ำ ในปี พ.ศ.2362 โดยใช้เวลาสร้าง 3 ปี และได้จัดสร้างป้อม ปราการขึ้นทั้งสองฝั่งแม่น้ำถึง 6 ป้อม คือ ป้อมประโคนชัย ป้อมนารายณ์ปราบศึก ป้อมปราการ ป้อม ประกายสิทธิ์ ป้อมนาคราช และป้อมผีเสื้อสมุทร ในขณะที่สร้างเมืองนั้น รัชกาลที่ 2 ได้เสด็จทอดพระเนตร หลายครั้งและทรงให้สร้าง พระมหาเจดีย์ ขึ้นที่เกาะกลางน้ำแล้วพระราชทานนามว่า "พระสมุทรเจดีย์" การ สร้างยังมิทันเสร็จได้เสด็จสวรรคตเสียก่อน ต่อมาในรัชกาลที่ 3 ได้ทรงให้สร้างจนเสร็จและสร้างป้อมขึ้นอีก 3 แห่ง คือ ป้อมตรีเพชร ป้อมคงกระพัน และป้อมเสือซ่อนเล็บ

ในปี พ.ศ. 2402 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5 ) ได้ทรงปฏิสังขรณ์พระ สมุทรเจดีย์ให้สูงขึ้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมชายทะเลขึ้นอีกแห่งหนึ่ง พระราชทานนาม ว่า "ป้อมพระจุลจอมเกล้า" ซึ่งในปัจจุบันป้อมต่างๆ ได้ปรักหักพังลงคงเหลือแต่ป้อมผีเสื้อสมุทร และป้อม พระจุลจอมเกล้าเท่านั้น

การปกครอง

จังหวัดสมุทรปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกรุงเทพฯ
ทิศใต้ ติดต่ออ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร