ประวัติ การปกครองและอาณาเขต


ประวัติ

สุพรรณบุรีเป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดีมีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 - 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสำริด ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวาราวดี ศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อเรียกว่าเมือง "ทวาราวดีศรีสุพรรณภูมิ" หรือ "พันธุมบุรี" นอกจากนี้ยังเป็นเมืองกำเนิดเรื่องขุนช้างขุนแผน อันเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีและ ของชาติไทย ชื่อตำบล ชื่อบ้าน และชื่อสถานที่สำคัญอื่น ๆ ในท้องเรื่องยังมีปรากฏอยู่เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ยไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลย์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เป็นต้น

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ บนที่ราบลุ่มตามแนวลำน้ำท่าจีน พื้นที่เป็นนาไร่ และป่า ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม

การปกครอง

สุพรรณบุรีมีเนื้อที่ 5,358 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง อำเภออู่ทอง อำเภอสามชุก อำเภอดอนเจดีย์ อำเภอศรีประจันต์ อำเภอด่านช้าง อำเภอหนองหญ้าไซ อำเภอเดิมบางนางบวช

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดนครปฐม
ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

ภูมิประเทศ

ทางทิศเหนือเป็นที่ราบ มีภูเขาบ้างเป็นบางตอน ในท้องที่เดิมบางนางบวชและ อู่ทองแต่เป็นภูเขาเล็กๆ ส่วนตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มโดยตลอด ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ มีป่าและภูเขามาก ในเขตอำเภอด่านช้าง


<<<<< BACK ( กลับไปยังหน้าหลักของจังหวัด )


สถานที่ท่องเที่ยว | เทศกาลและงานประเพณีของจังหวัด | การเดินทาง | แผนที่ | ที่ระลึกจากจังหวัด | สถานที่พัก | ร้านอาหาร