" ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงราม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดีสตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดเดียวที่มีบึงอยู่กลางเมือง น้ำในบึงใสสะอาดเต็มเปี่ยมตลอดปี บนเกาะ กลางบึงยังเป็นที่สถิตของเจ้าพ่อมเหศักดิ์หลักเมือง ซึ่งประชาชนเคารพนับถือกันมาก


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง

สวนสมเด็จพ