" เมืองแห่งสุนทรีย์ รับสุรีย์แรกอรุณ ถิ่นนักบุญแหล่งบัวบาน งานเทศกาลเทียนพรรษา แหล่งอารยาก่อนประวัติศาสตร์ สนามบินนานาชาติ ประตูค้ากับอินโดจีน "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
ภาพหนองน้ำมีก้านใบและดอกบัว เป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงชาวเมืองหนองบัวลุ่มภู ซึ่งเป็นเมือง หน้าด่านทางใต้ของนครเวียงจันทน์ ชาวเมืองนั้นได้อพยพหนีการตามฆ่าของเจ้านครเวียงจันทน์ เข้ามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภารเมืองไทย


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด


สถานที่ท่องเที่ยวในอำเภอเมือง

ทุ่งศรีเมือง
วัดทุ่งศรีเมือง
วัดศรีอุบลรัตนาราม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
วัดแจ้ง
วัดมหาวนาราม<