" เมืองประชาธิปไตย บั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวาน ผ้าขิต แหล่งผลิตข้าวมะลิ "

ความหมายของตราประจำจังหวัด
เมืองยโสธร เดิมชื่อเมืองผาสุนทร ซึ่งแปลว่า มียศอันดีงาม ชาวยโสธรเรียกตัวเองว่าชาวเมืองยศ คำว่ายโสธรนั้น แต่เดิมเขียนว่า ยะโสธร เมื่อเรียกสั้นๆ จะเหลือแต่ยะโส ฟังดูไม่เป็นมงคลจึงได้มีการขอ เปลี่ยนมายังกระทรวงมหาดไทยเสียใหม่เป็น ยโสธร


ประวัติ การปกครองและอาณาเขตย ย รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ การปกครองและอาณาเขตของจังหวัด